Om Namah Shivaya

      American Haidakhan Samaj

Truth Simplicity & Love

American Haidakhan Samaj

2015-2018 Board Members

President
Lok Nath
msmithlok@yahoo . com

Vice President
Ramloti
info@babajiashram . org

Vice President Finance
Peggy Thompson
phuro108@gmail . com

Treasurer
Richard Cahall
rcahall1@earthlink . net

Recording Secretary
Elaine Heroux
emheroux@tnbcorp . com

Center Liaisons
Shashi Agarwal
shashi_agarwal@hotmail . com

Jai Shankar
el.profe322@gmail . com

Richard Cahall
rcahall1@earthlink . net

Members at Large
Nirmal Sharma
sharman116@yahoo . com

Malti Devi
maltidevi108@yahoo . com

Chandresh Trivedi
charlie_trivedi@yahoo . com

Jim Cook
jimcook19@hotmail . com

Melinda Staley
melindastaley@hotmail . com

Tracey Stoddart

Denise VandeWalle

Canadian Representative

Ferdinand Wirth

Mexcan Representative

Rafael Vargas

Haidakhandi Universal Ashram

P.O. Box 9 • Crestone, Colorado 81131 • (719) 256 4108